Head of Logistics (m/f/d)

Type of employment: permanent contract
Branch: Automotive Supplier Industrie / Tier 1 / Interior / Assembly 
Region: Mladá Boleslav area

 

Type of employment: permanent contract
Branch: Automotive Industry
Region: Mladá Boleslav area


 

Head of Logistics (m/f/d)

Responsibilities:

 • Organization of the inbound logistics infrastructure and improvement of the logistics performance according to delivery targets, quality targets and financial targets as well as procurement/material planning and stock inventory
 • Leading and motivating your team
 • Problem and conflict management with the suppliers in terms of daily deliveries, price issues and contract issues
 • Product change management: tracking survey of changing components compliance with time, cost and deployment requirements and tracking of price negotiations for changes
 • Ensure that the customer activity plan is applied to the plant programming
 • Price negotiations regarding transport providers in term of cost, utilization, etc. shared with Corporate SCM
 • Report on plant results according to the department indicators to Corporate Logistics
 • Material planning / procurement of Tier 2 components to cover all part requirements for Assembly
 • Responsibility for supply guarantee of subcomponents to cover our material request for Interior assembly
 • Responsibility for stock inventory optimizing into consideration of transportation
 • Avoidance of obsolescence's and control of a balanced truck arrival management

 

Requirements:

 • Engineer with specialization in industrial purchasing or logistics
 • Know how transfer / best practice sharing
 • Transport Norms
 • Operative supply procedures
 • Minimum of five years of experience in automotive industry or in related industries
 • Experience in supply chain management (Procurement, Logistic Chain, Purchasing)
 • Very good relational skills, leadership skills and charisma. Entrepreneurial Business Practice, Performance enhancement
 • Material handling / FMEA / Technical requests / English
 • Mentoring / Coaching
 

Vedoucí logistiky (m/ž)

Nápl? práce:

 • nastavení a správa dopravních cest materiálu pro výrobu, zlepšení výkonnosti procesu zásobování tak, aby bylo dosaženo stanovených cíl? v oblastech náklad?, kvality a dále nákupu, plánování a inventury zásob ve skladech;
 • ?ízení, vedení a motivace týmu spolupracovník?;
 • ?ešení neshod s dodavateli ve smyslu zajišt?ní dodávek materiálu/zboží na denní bázi, dbát na dodržování smluvních podmínek a cen;
 • ?ízení procesu zm?ny: zpracovávání analýz sledování zm?n v dodávkách zásilek z hlediska ?asu, cen a jejich dopadu na požadavky výroby; na jejich základ? zpracovávat návrhy na zm?ny poplatk? za p?epravu;
 • zajistit soulad mezi požadavky zákazníka na odb?r zboží, plánováním a výrobou v závodu;
 • vyjednávat podmínky za p?epravu zboží s dopravci ve smyslu jejich ceny, vytíženosti, atd. tak, aby byly v souladu s politikou Centrály;
 • na základ? stanovených cíl? závodu reportovat o dosahovaných výsledcích  logistiky Centrále;
 • plánovat a zajistit nákup veškerého materiálu a díl? pro výrobu a dodávky komponent automobilového pr?myslu úrovn? Tier2;
 • odpov?dnost za zajiš?ování požadavk? výroby na další materiálové komponenty ur?ené pro montáž interierových díl?;
 • odpov?dnost za inventury sklad? a pohyb materiálu materiálu v nich ve smyslu optimalizace jejich provozu (ú?elné rozmíst?ní zboží a materiálu z hlediska plynulosti jeho vstupu a výstupu);
 • odpov?dnost za ?ízení zaskladn?ní/vyskladn?ní materiálu a zboží (FIFO) a zajišt?ní synchronizace dopravy v souladu pot?ebami výroby a požadavky zákazník? (JIT), (JIS)
 

Požadujeme:

 • technické vzd?lání v oboru nákupu zboží v pr?myslu nebo logistiky;
 • p?enos znalostí na tým, zavád?ní a využívání dobré praxe a zkušeností obvyklých v pr?myslu;
 • znalost SAP (WM Modul);
 • znalost norem v oblasti dopravy zboží;
 • schopnost zpracování a zavád?ní pracovních postup? pro dodavatelsko-odb?ratelský ?et?zec;
 • minimáln? 5 let praxe v zásobování v podniku automobilového nebo podobného pr?myslu;
 • zkušenosti s ?ízením proces? v dodavatelsko –odb?ratelském smluvním ?et?zci (nákup, logistika, zásobování);
 • velmi dobré manažerské schopnosti, proaktivní p?ístup, uchaze? musí být charismatická osobnost, musí mít znalosti ?ízení finan?ních rizik v obchodu a dále znalosti a schopnosti vedoucí k dosahování co nejlepších ekonomických výsledk?;
 • znalosti zacházení s materiálem a usklad?ování zboží, spolupráce p?i zpracování procesní FMEA, aktivní ú?ast v týmech p?i ?ešení neshod;
 • angli?tina na komunikativní úrovni;
 • schopnost odborn? vést tým (vice než 100 pod?ízených), rozvíjet a podporovat profesní zdatnost jeho ?len?, zpracovávat návrhy na odborná školení v souladu s pot?ebami firmy
 

 

Impressum Datenschutzerklärung Kontakt Jobboerse-direkt.de © Innercity Jobs - Alle Rechte vorbehalten